Strefa Rodzica

Specjaliści

Psycholog

Prowadzi opiekę psychologiczną nad naszymi wychowankami, diagnozuje funkcjonowanie dzieci w sferze poznawczej, emocjonalnej i społecznej, prowadzi indywidualne oraz grupowe zajęcia terapeutyczne, współpracuje z rodzicami (konsultacje indywidualne, spotkania terapeutyczne), współpracuje z logopedą i nauczycielami, prowadzi zajęcia profilaktyczne.

Godziny pracy:
Wtorek - od 08.00 do 14.00

Kontakt do psychologa: psychologolimpiaromanowska@gmail.com

Logopeda

Przeprowadza diagnozę logopedyczną wszystkich dzieci, wykonuje orientacyjne badanie słuchu fizycznego i słuchu fonetyczno – fonematycznego, określa tempo i płynność mowy, poprawność artykulacyjną, sprawdza funkcje połykowe i oddechowe dzieci, zwraca uwagę na budowę i sprawność narządów mowy, tj. język, wargi, podniebienie twarde i miękkie, zgryz, zęby. Dba o prawidłową mowę dzieci. Organizuje spotkania informacyjne oraz spotkania indywidualne dla wszystkich zainteresowanych rodziców, współpracuje z psychologiem, konsultuje się z nauczycielami poszczególnych grup.

Godziny pracy:

Środa - od 08.15 do 11.45
Czwartek - od 08.15 do 14.45

Kontakt do logopedy: boralkasia@gmail.com

Pedagog specjalny

Współpracuje z nauczycielami i innymi specjalistami, rodzicami w prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola.


Godziny pracy:

Poniedziałek - od 08.00 do 12.00
Piątek - od 08.00 do 10.00

Kontakt do pedagoga: slawekkomuda@gmail.com

Zespół Poradni Psychologiczno-pedagogicznych Nr 1, ul. Zawiszy 13
Psycholog opiekujący się naszą placówką: P.  Agnieszka Wątor

Integracja sensoryczna

To taka organizacja bodźców płynących z ciała i otoczenia, która pozwala na ich efektywne wykorzystanie i odpowiednią reakcję. Równowaga, czucie własnego ciała i dotyk są podstawowymi systemami integracji sensorycznej. Ich odpowiednia współpraca stanowi fundament dla rozwoju słuchu, mowy, wzroku, a także złożonych umiejętności.

Logotorpeda

Specjaliści w naszym przedszkolu zapewnią

  1. Obserwację rozwoju każdego dziecka na terenie przedszkola.
  2. Rozpoznawanie możliwości oraz potrzeb każdego dziecka.
  3. Rozpoznawanie wszelkich trudności naszych wychowanków.
  4. Różne formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej i logopedycznej.
  5. Indywidualne zajęcia z dziećmi zdolnymi.
  6. Konsultacje i instruktaż merytoryczny dla rodziców.
  7. Szeroką współpracę z nauczycielkami.