Nasze Przedszkole

Charakterystyka i misja przedszkola

Towarzyszenie dzieciom
w odkrywaniu piękna i bycia ukochanym dzieckiem Boga


Podstawowym fundamentem misji przedszkola jest wychowanie dzieci w duchu wartości chrześcijańskich i patriotycznych  w klimacie współpracy i współdziałania całego zespołu pracowników i rodziców.
  

We wszystkich przedszkolach Sióstr Rodziny Maryi stwarzamy atmosferę domu rodzinnego współdziałając z rodziną dziecka w myśl personalizmu i wartości chrześcijańskich. Program nauczania i wychowania ukierunkowany jest na dziecko i umożliwia jego wszechstronny, integralny i harmonijny rozwój. Kształtujemy postawę otwartości na drugiego człowieka, ucząc szacunku wobec siebie i innych. Wspomagamy dzieci w nabywaniu i rozwijaniu kompetencji społecznych, ucząc asertywnych zachowań, odróżniania dobra od zła oraz rozwiązywania problemów.

Pragniemy kształtować człowieka kochającego Boga i bliźniego,
wszechstronnie uzdolnionego, o pięknym i szlachetnym sercu