Strefa Rodzica

Rodo

Klauzula informacyjna dla rodzica/opiekuna prawnego

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Radosław Szewczuk, adres e-mail: iod@przedszkole217.pl


Informujemy, że Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Przedszkole Nr 217 Sióstr Rodziny Maryi, ul. Żelazna 97; 01-017 Warszawa, srm@przedszkole217.pl

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (nabór dzieci do przedszkola), w celu wykonania umowy kształcenia, wychowania i opieki oraz na okoliczność organizowanych imprez dla Dzieci (takich jak imprezy plenerowe, wyjazdy, wycieczki, itp.).   W przypadku zgody rodzica (opiekuna prawnego) Administrator będzie także przetwarzał wizerunek dziecka w zakresie udzielonej zgody. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom i do państw trzecich. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest niemożliwość prowadzenia postępowania rekrutacyjnego (przyjęcie dziecka do placówki) lub niemożliwością opieki i wychowania dziecka. Podstawą prawną przetwarzania są czynności mierzące do zawarcie umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów o systemie oświaty.

Dane w przypadku postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzana do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, natomiast w przypadku realizacji umowy o kształcenie dane będą przetwarzane w trackie jej wykonywania oraz po jej wykonaniu do przedawnienia roszczeń, a także w terminach wskazanych w przepisach prawa oświatowego. Wizerunek dziecka będzie przetwarzany do czasu, w którym ustanie cel dla którego jest on przetwarzany lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych opiekuna prawnego, w zależności co nastąpi pierwsze. W przypadku gdy podstawą prawną jest zgoda osoby prawionej do jej udzielnie, informujemy, że każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Wszelkie uprawnienia osoby, której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.