Plan dnia w przedszkolu


6:00 - 8:15
- powitanie dzieci

Zabawy indywidualne w grupach, korzystanie z gier i układanek stolikowych, zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce, utrwalenie opanowanych w przedszkolu wierszy, piosenek, zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem
rozwoju procesów poznawczych, czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę.


8:15 - 9:00 - śniadanie

Spełnianie przez dzieci obowiązków – czynności porządkowe, zestaw ćwiczeń porannych, przygotowanie do śniadania - wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk, czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.


9:00 - 9:10 - modlitwa


Kształtowanie poczucia Bożej Opatrzności poprzez wspólną modlitwę poranną. Dzieci polecają Panu Bogu swoich najbliższych, Ojca Świętego i cały świat.


9:10 - 10:30 - zajęcia edukacyjne

W sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów dydaktycznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o programy przedszkolne zgodne z podstawą programową.


10:30 - 11:00 - czynności organizacyjno-porządkowe

Ubieranie się dzieci - wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy - zachowanie kolejności zakładania odzieży, wdrażanie do samodzielności.


11:00 - 11:30 -  zabawa

Zabawy dowolne na placu przedszkolnym, zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych, spacery, wycieczki, zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację.


11:20 - 12:15 - obiad

Wdrażanie dzieci do samoobsługi, wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych, obiad - praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem, zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się, dbanie o utrzymanie czystości na stolikach.


12:15 - 13:50 - relaksacja/dzieci młodsze leżakowanie

Próby samodzielnego zdejmowania odzieży, odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek relaksacyjnych, zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno- techniczne, codzienne czytanie książek przez nauczyciela/rodzica - realizacja projektu Cała Polska czyta dzieciom


13:50 - 14:30 - podwieczorek

Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania, rozwijanie umiejętności samoobsługowych estetycznych.


14:30 - 17:00 - swobodne zabawy dzieci, propozycje nauczycieli

W zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym, zajęcia dodatkowe, zabawy w/g inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych, prace porządkowe.